Statut

 

Statut Stowarzyszenia Sympatyków Miasta Poniatowa Propagujących Zdrowy Styl Życia „Zdrowa i Sportowa Poniatowa”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Stowarzyszenie zrzesza sympatyków miasta Poniatowa propagujących zdrowy styl życia i nosi nazwę: Stowarzyszenie „Zdrowa i Sportowa Poniatowa”.

2.      Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r (Dz. U. 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego STATUTU i posiada osobowość prawną.

3.      Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

§ 2 

1.      Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poniatowa, ul Szkolna 9.

2.      Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania i o zbliżonych celach.

§ 3 

Czas działania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak oraz pieczęci okrągłych i podłużnych z nazwą, adresem oraz numerami REGON, NIP, KRS.

 

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia

§ 6

Cele Stowarzyszenia:

 1. propagowanie zdrowego stylu życia,
 2. działanie na rzecz szeroko pojętej aktywności fizycznej, sportu oraz turystyki i rekreacji,
 3. promowanie miasta i gminy Poniatowa,
 4. integracja i aktywizacja środowisk zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszania.

§ 7

Sposoby realizacji celów:

 1. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych integrujących środowisko,
 2. organizowanie przedsięwzięć sportowo-rekracyjnych promujących miasto i gminę Poniatowa,
 3. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki,
 4. współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami,
 5. prowadzenie zbiórek, aukcji, licytacji i innych działań dla pozyskania środków na działalność statutową,
 6. prowadzenie strony internetowej promującej cele Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§ 9 

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować.

2.      Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.

3.      Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:

a.       czynnie współdziałać w realizacji programu Stowarzyszenia,

b.      brać czynny udział w inicjatywach, działalności i pracy Stowarzyszenia,

c.       realizować postanowienia Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu,

d.      regularnie płacić składki przewidziane dla członków zwyczajnych.

4.      Prawem członka zwyczajnego jest:

a.       uczestniczyć w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia,

b.      uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach Stowarzyszenia,

c.       czynne i bierne prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia,

d.      występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Stowarzyszenia,

e.       otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,

f.       uczestniczenie w inicjatywach Stowarzyszenia,

g.      korzystanie z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.

§ 10

1.      Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową czy inny rodzaj wspierania.

2.      Członkowie wspierający mają prawo i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa do głosu stanowiącego w walnych zebraniach.

3.      Członkowie wspierający są zwolnieni z obowiązku składek.

4.      Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11

1.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta przez Zarząd.

2.      Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków wspierających

§ 12

Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13

1.      Utrata członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:

a.       dobrowolne wystąpienie,

b.      wykluczenie uchwałą Zarządu, które może nastąpić w przypadku:

-          działania na szkodę Stowarzyszenia,

-          działania sprzecznego ze statutem i uchwałami Zarządu,

-          zaleganie ze składkami członkowskimi przez jeden rok,

-          rozwiązanie Stowarzyszenia.

2.      Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia lub pozbawieniu członkowstwa przysługuje w terminie 14 dni od doręczenia postanowienia wniesienie odwołania na piśmie do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

3.      Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie odwołującemu zawiesza się  prawa członkowskie.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15 

1.      Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2.      W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 17

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18

1.      Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołuje Zarząd co 3 lata, a Walne Zebranie sprawozdawcze jeden raz w roku.

2.      Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.       ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,

b.      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej i ocena działalności tych władz,

c.       udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d.      uchwalenie regulaminów działania władz,

e.       wybór władz Stowarzyszenia,

f.       zmiana statutu,

g.      rozstrzyganie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,

h.      decydowanie w sprawach , w których statut nie upoważnił innych władz Stowarzyszenia,

i.        rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 19 

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

a.       z inicjatywy Zarządu,

b.      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c.       na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2.      Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane. Powinno być zwołane w ciągu 14 dni od wystąpienia w tej sprawie.

§ 20 

1.      O czasie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem jego zwołania.

2.      Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu  powinno zawierać informację na czyje żądanie jest zwoływane oraz czego dotyczy.

§ 21 

1.      Walne Zebranie prowadzi Przewodniczący wybrany przez to Zebranie.

2.      Z obrad Walnego Zebrania Sekretarz Zarządu sporządza protokół podpisany przez Przewodniczącego obrad.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22

1.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 członków, wybranych przez Walne Zebranie na  3- letnią kadencję .

2.      W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz i dwóch członków.

§ 23

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:

a.       kierowanie działalnością Stowarzyszenia ,

b.      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c.       sporządzanie rocznych planów działalności i budżetu,

d.      zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

e.       prowadzenie rachunkowości i sporządzenie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f.       zwoływanie Walnych Zebrań,

g.      przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

h.      ustalenie składek i opłat członkowskich,

i.        powoływanie sekcji i innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

j.        ustalanie regulaminów wewnętrznych,

k.      przyjmowanie i zwalnianie ewentualnych pracowników ,

l.        rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia w związku z jego działalnością.

§ 24

1.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

2.      Posiedzenie Zarządu są protokołowane.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie na 3-letnią kadencję.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu, czy innych organów wykonawczych Stowarzyszenia.

3.      Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając Przewodniczącego i ewentualnie jego zastępcę.

§ 26

1.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, jako organu kontroli wewnętrznej, należy :

a.       czuwanie nad całokształtem działań Stowarzyszenia, a w szczególności jego Zarządu,

b.      kontrolowanie działalności statutowej Stowarzyszenia,

c.       żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli,

d.      składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

e.       występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 27

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i wierzytelności.

2.      Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł :

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
 3. funduszy z Unii Europejskiej,
 4. innych wpływów z działalności statutowej.

3.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 28

Zobowiązania majątkowe, finansowe i wszelkie inne w imieniu Stowarzyszenia podejmuje łącznie Prezes lub Wiceprezes i członek Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 29

1.      Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie przy obecności co najmniej ¼ liczby członków.

2.      Walne Zebranie może uchwalić rozwiązanie Stowarzyszenia, o ile sprawa ta była objęta porządkiem jego obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób ustalony w statucie.

3.      Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna wyznaczyć likwidatora, określić sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach i Ustawy o kulturze fizycznej.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 22 lipca 2011 r.

Zmiany wprowadzono w dniu 27 września 2011r. w następujących paragrafach:

- w § 2 poprzez wykreślenie,

- we wszystkich §§, w których pojawiał się skrót ZISP wprowadzono w odpowiedniej formie gramatycznej słowo „Stowarzyszenie”,

- w § 10 ust.1 wskazano Zarząd jako organ decydujący o przyjęciu do Stowarzyszenia członków wspierających,

- w § 11 ust. 1 usunięto zapis o dopuszczalności przyjęcia w poczet członków honorowych instytucji,

- w § 13 ust. 2 wskazano, od jakiej chwili jest liczony termin do wniesienia odwołania  od uchwały Zarządu- „od dnia doręczenia”,

- w § 28 wskazano, że w sprawach innych niż majątkowe i finansowe Stowarzyszenie reprezentują łącznie Prezes lub Wiceprezes i członek Zarządu.

Podpisano:

1.      Mirosław Mroczkowski........................................................  

2.      Izabela Walczak...................................................................

3.      Tomasz Walczak...................................................................